jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design nouzového přístřešku
Autor: Aneta Stránská
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je vytvoření designu obydlí pro humanitární účely. Obydlí je určeno lidem, kteří se ocitnou v mimořádné situaci, ve které přijdou o domov. Takové situace nastávají zejména po různých katastrofách, ať uţ přírodních nebo způsobených lidským zaviněním. Obydlí je určeno k přechodnému ubytování po dobu několika měsíců v podmínkách mírného podnebného pásu. Návrh klade důraz zejména na dispoziční řešení a vytvoření funkčního prostoru. Tvarově se návrh inspiruje větrníkem, který je uplatněn zejména na tvarování střechy. Jinak převaţuje geometrické pravoúhlé tvarování, které umoţňuje snadnější vyrobitelnost, montáţ a zaručuje niţší finanční náklady. Prostředí obydlí se snaţí působit příjemným a pozitivním dojmem. Proto byla zvolena jako dominantní barva interiéru ţlutá a v exteriéru převládá kombinace oranţové a šedé. Návrh umoţňuje vystavět libovolný počet pokojů, čemuţ jsou přizpůsobeny všechny díly stavby. Obytný komplex je moţné kdykoli demontovat, snadno převézt po jednotlivých částech a v případě potřeby znovu postavit.
Přílohy: Diplomová práce