jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vysokotlaky viskozimetr
Autor: Bc. Lukaš Skalicky
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-06-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vysokotlakého kuličkového pádového viskozimetru pro měření reologických vlastností kapalin za extrémně vysokých tlaků v širokém rozsahu teplot. Konstrukční řešení vychází z obdobných zařízení popsaných v literatuře. Rychlost propadávajícího tělíska je měřena pomocí dvou optických senzorů. Zařízení umoţňuje měření viskozity, hustoty a optické pozorování krystalizace kapaliny. V rámci diplomové práce byl vytvořen rozsáhlý program v prostředí Matlab pro vyhodnocování měření. Hotové zařízení se nachází v laboratoři Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a slouţí pro vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost.
Přílohy: DP_Skalicky_Lukas.pdf