jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
Autor: Ing. Jakub Novák, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2006-10-07
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou použití nízkonákladových systémů snímání pohybu pro účely technické diagnostiky jízdních stavů dopravních prostředků. Použití v této oblasti klade na proces přípravy zkoušeného vozidla na měření a na vlastní proces měření zvláštní požadavky, které působí komplikace při následné rekonstrukci zaznamenaného pohybu. V první kapitole jsou definovány tyto problémy a stanoveny cíle, jichž mělo být v této práci dosaženo. Dále jsou konzultovány současné možnosti sledování pohybu dopravních prostředků a popisovány vlastnosti zařízení, která jsou k tomuto účelu nejčastěji používána. Podrobně jsou rozebrány vlastnosti nejslibnějších měřicích systémů, kterými jsou inerciální navigační systém (INS) a globální polohovací systém (GPS). Jelikož oba jmenované systémy mají své nevýhody, zabývá se třetí kapitola různými postupy jejich integrace v jeden matematický celek. Nejlepších výsledků je v tomto ohledu dosahováno užitím Kalmanova filtru, tj. zařazením dynamické filtrace se zpětnou vazbou do procesu zpracování výsledků měření. Následně jsou tedy popsány vlastnosti měřicích zařízení, kterých bylo používáno při ověřování použitelnosti vybraných postupů, a specifikovány metody použití výstupů těchto zařízení pro účely analytického sledování pohybu vozidel. Závěry této kapitoly byly aplikovány dále při návrhu obslužného software. Na základě požadavků na funkce obslužného programu se tedy další kapitola zabývá analýzou a návrhem jednotlivých modulů tohoto programu. S použitím technik objektově orientovaného modelování je zde definována funkční specifikace výsledného produktu a konzultovány problémy, ke kterým by během implementace mohlo dojít a kterým je třeba se vyhnout. V poslední kapitole jsou zobrazeny a okomentovány výsledky experimentálních měření, kterých bylo dosaženo vyhodnocením výstupů dříve popsaných měřicích zařízení a s použitím analytického software, které bylo implementovaného v rámci plnění úkolů této práce.
Soubor: Disertační práce
Přílohy: Prezentace DP