jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design hasičského zásahového vozidla
Autor: Jan Libra
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-27
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám designem speciálního hasièského zásahového vozidla, konkrétnì se jedná o technický typ hasièského vozu zasahujícího u dopravních nehod. Koncepce tohoto vozu, která je, dá se øíci revoluèní, je navržena tak, aby vozidlo s menšími rozdíly bylo vhodné pro všechny zásahové složky na svìtì ( hasièi, ambulance, policie, horská služba, pobøežní hlídka, armádní vùz atd. ) a to díky výmìnným boxùm v zadní èásti karoserie, odnímatelné pøepážce oddìlující prostor kabiny a prostor boxu, a variabilnímu interiéru. Výškovì nastavitelný podvozek, natáèecí zadní náprava, kola vymìnitelná za pásy, pasivní bezpeènost vozu spolu s hi-tech materiály, nanotechnologií a dalšími technickými øešeními umožní tomuto vozu jízdní a provozní vlastnosti dosud nevídané, které povedou ke zrychlení a zefektivnìní zásahu samotného a umožnìní ho tam, kde to dosud nebylo možné. Vozidlo by bylo možné uvést do provozu bìhem pìti až deseti let.
Přílohy: Diplomová práce
Zadání DP