jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design užitkového automobilu
Autor: Ladislav Divina
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce byl návrh užitkového vozidla z kategorie MUV (mini utility vehicle), který v sobì kloubí výhody vozidla kategorie mini a velkého nákladového prostoru. Primárnì jsem se zabýval možností výmìny nástaveb a zároveò vizuální formou automobilu. Dále jsem øešil technické a ergonomické problémy práce. Cílem bylo vytvoøit automobil s funkèním a originálním designem, délkou do tøí metrù a nákladovým prostorem o objemu minimálnì 2 metry krychlové. Dùraz byl kladen také na snadnou manipulaci s nástavbami, ty by mìly být snadno nasaditelné a sesaditelné z vozu, zároveò lehké, aby je v prázdném stavu unesly dvì osoby. Tím by mìlo být dosaženo velké variability, aby jediný automobil splnil øadu funkcí, od pøepravy osob až po úklid pøeplnìných center mìst. Koncept byl navržen tak, aby svými rozmìry byl vhodný do hustého mìstského provozu.
Přílohy: Diplomová práce v pdf
Zadání DP