absolventiSTUDIM NA ÚK
Jméno
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Příjmení
Ročník absolvování
Vyberte absolvovaný obor/specializaci:
inženýrská mechanika
mechatronika
konstrukční inženýrství, počítačová podpora konstruování
aplikovaná informatika a řízení
Jakou formou jste získal/a zaměstnání?
sám jsem kontaktoval zaměstnavatele
pomocí rodičů / přátel / známých
kontakty získané během studia
díky pracovní praxi / brigádě / pobytu v zahraničí během studia
prostřednictvím personální agentury
prostřednictvím internetu
prostřednictvím inzerátu v tisku
prostřednictvím úřadu práce
přímé oslovení zaměstnavatelem
začal/a jsem podnikat
- jiným způsobem – uveďte jak
Pracujete
Co je pro vás rozhodující při výběru zaměstnání
uplatnit získané vzdělání
samostatná práce
jistota pracovního místa
možnost se dále vzdělávat (odborně, prakticky, jazykově)
pracovní perspektiva
finanční podmínky
dobrá možnost kombinace pracovních a rodinných povinností
pracovní prostředí
zajímavá práce
možnost pracovat / jet na stáž do zahraničí
praktické zkušenosti
poznat firmu po všech stránkách (absolvování „kolečka“)
možnost zapojení do training programu
První zaměstnání jste získal/a
Kde nyní pracujete v hlavním pracovním poměru

jinde (uveďte kde)
Do jaké míry splňuje současná pracovní pozice vaše představy během studia
Jak byste ohodnotil/a způsob, jakým vás studium na FSI vybavilo do praxe (1 je nejlepší ohodnocení)
praktické zkušenosti a dovednosti
teoretické poznatky
znalost cizích jazyků
znalost práce s PC
znalost práce s odborným softwarem
schopnost celkové orientace v oboru
poznatky získané během řešení DP
zkušenosti z práce na projektech, výzkumu. aj.
schopnost sebeprezentace
komunikační dovednosti
schopnost týmové práce
schopnosti a dovednosti pro řídící práci
kreativita
koncepční myšlení
organizační dovednosti
schopnost orientace v oboru a osvojování nových poznatků
ochota riskovat
schopnost řešit konflikty
Domníváte se, že znalosti a dovednosti získané během studia na FSI byly z hlediska vašeho stávajícího pracovního uplatnění

jiný názor (uveďte prosím jaký)
Domníváte se, že studium na FSI ve vybrané specializaci bylo z hlediska vynaloženého úsilí:
Co nejvíce postrádáte v absolvovaném studijním oboru z hlediska požadavků stávající pozice (příp. co navrhujete doplnit)
Uveďte prosím předmět (předměty), které vás nejvíce ovlivnily po dobu studia ve specializaci v pozitivním i negativním smyslu a důvod
Jakou převládající formu studia ve specializaci byste preferoval/a v případě možnosti výběru

jiná forma (uveďte prosím jaká) :
V případě vašeho zájmu o další spolupráci s FSI nebo ústavem, uveďte prosím aktuální kontakt (nejlépe email), příp. oblast zájmu