doktorské studiumSTUDIM NA ÚK
studium | studenti | školitelé | témata | disertační práce | pojednání k SDZ
Program D2313 Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace: Konstrukční inženýrství

Cíle oboru
Cílem studia je příprava studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v oblasti průmyslového designu. Důraz je kladen zejména na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.
Tématem doktorských disertačních prací jsou vždy aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Zaměření doktorských disertačních prací vychází z následujících oblastí:
Obhájené doktorské disertační práce jsou zveřejněny zde.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem. Jejich seznam je k dispozici zde.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického zaměření, hovorová znalost anglického jazyka, úspěšné absolvování přijímacího řízení a souhlas školitele.

Možnosti uplatnění
Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studia naleznou jeho absolventi uplatnění jako vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci ve všech strojírenských oborech, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku.
Vynikajícím absolventům doktorského studijního programu nabízí Ústav konstruování možnost dalšího uplatnění na pozici odborného asistenta. Podrobnosti lze nalézt zde.

Možnosti stáží nebo zahraniční­ch pobytů, zahraniční­ spolupráce
Mezinárodní spolupráce Ústavu konstruování vytváří podmínky pro doktorské studium na zahraničních vysokých školách a zpracování témat disertačních prací na zahraničních institucích. Spolupráce je zaměřena především na vybrané prestižní univerzity, pracoviště a osobnosti a uskutečňuje se na základě kvality, partnerství, vzájemné důvěry a uznání. Aktuální seznam spolupracujících institucí je uveřejněn na webových stránkách Ústavu konstruování (http://www.uk.fme.vutbr.cz/).

Pedagogický poradce:
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., tel: 541142769, e-mail: hartl@fme.vutbr.cz