jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


konstrukční inženýrstvíSTUDIM NA ÚK
studium | student | zázemí | diplomové projekty | doktorské studium | studium v zahraničí
Po ukončení studijního oboru Konstrukční inženýrství mohou studenti pokračovat v doktorském studijním programu. Doktorské studium je zaměřeno na řešení modelých teoretických úloh a jejich experimentální ověření na akademické úrovni. V rámci úzké spolupráce s průmyslem je doktorandům umožněno prakticky realizovat navržená řešení konkrétních problémů a aplikovat výsledky své vědecké práce v praxi.
Cíle oboru
Cílem studia je příprava studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v oblasti průmyslového designu. Důraz je kladen zejména na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.
Tématem doktorských disertačních prací jsou vždy aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Zaměření doktorských disertačních prací vychází z následujících oblastí:
Obhájené doktorské disertační práce jsou zveřejněny zde.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem. Jejich seznam je k dispozici zde.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického zaměření, hovorová znalost anglického jazyka, úspěšné absolvování přijímacího řízení a souhlas školitele.

Možnosti uplatnění
Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studia naleznou jeho absolventi uplatnění jako vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci ve všech strojírenských oborech, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku.
Vynikajícím absolventům doktorského studijního programu nabízí Ústav konstruování možnost dalšího uplatnění na pozici odborného asistenta. Podrobnosti lze nalézt zde.

Možnosti stáží nebo zahraniční­ch pobytů, zahraniční­ spolupráce
Mezinárodní spolupráce Ústavu konstruování vytváří podmínky pro doktorské studium na zahraničních vysokých školách a zpracování témat disertačních prací na zahraničních institucích. Spolupráce je zaměřena především na vybrané prestižní univerzity, pracoviště a osobnosti a uskutečňuje se na základě kvality, partnerství, vzájemné důvěry a uznání. Aktuální seznam spolupracujících institucí je uveřejněn na webových stránkách Ústavu konstruování (http://www.uk.fme.vutbr.cz/).

Pedagogický poradce:
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., tel: 541142769, e-mail: hartl@fme.vutbr.cz

Předběžná témata doktorského studia na Ústavu konstruování v akademickém roce 2008/2009