jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Doktorské studium

Doktorské studium specializace Průmyslový design ve strojírenství bylo jako první specializované studium tohoto typu v České republice zahájeno roku 1997 na FSI VUT v rámci oboru D-KPI Konstrukční a procesní inženýrství.

Zaměření a cíl:
Průmyslový design je disciplína integrující umění, techniku a vědu. Jako samostatný obor se konstituoval až ve 2. polovině 20. století. V České republice postrádá po celou dobu teoretickou základnu, což se projevuje absencí teorie průmyslového designu, nedostatkem literatury, odborných časopisů, objektivních kritérií posuzování designu atd. Zařazení specializace „Průmyslový design ve strojírenství, PDS“ do postgraduálního doktorského studia na FSI VUT v Brně bylo šancí jak postupně zaostávání teoretické oblasti oboru eliminovat i prostřednictvím tohoto studia. Cílem doktorského studia specializace PDS je proto vytvořit základy pro teoretické vědecké pojímání vztahu teorie – praxe v průmyslovém designu a to zejména s ohledem na další pedagogicko-vědecké využití.

Studijní témata:
Každý rok jsou pro čtyřleté interní doktorské studium PDS vypsána obvykle 2 až 4 témata, která jsou zveřejněna během měsíce dubna. Počet témat a přijatých uchazečů je vždy limitován kapacitou školitelů, kterými jsou doc. akad. sochař Ladislav Křenek ArtD., doc. Ing. arch. Jan Rajlich a doc. akad. sochař Miroslav Zvonek, ArtD.

Další podrobnosti o studiu viz záložka Doktorské studium

Předběžná témata doktorského studia na Ústavu konstruování v akademickém roce 2012/2013


Obhájené dizertační práce
Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu - Ing. Dana Rubínová, PhD., školitel doc. Ing. arch. Jan Rajlich / 2003
Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu - Ing. Jaroslav Nachtigall, PhD., školitel doc. Ing. arch. Jan Rajlich / 2006
Čitelnost v průmyslovém designu – Ing. Filip Plešinger, Ph.D. – školitel prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc., školitel specialista doc. Ing. arch. Jan Rajlich / 2009
Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designuIng. Roman Kozubík, Ph.D., školitel doc. Ing. arch. Jan Rajlich / 2009
Návrh designu vozidla Mitsuoka Kit Car – Ing. Jaroslav Kratochvíl, Ph.D., školitel doc. akad. sochař Miroslav Zvonek, ArtD. / 2012

Další studovaná a navrhovaná témata dizertačních prací:

doc. Ing. arch. Jan Rajlich:
 • Výuka průmyslového designu ve strojírenství v perspektivách vědeckotechnického rozvoje – zrušeno
 • Vizualizace designérských návrhů – zrušeno
 • Vizualizace 3D designu ve strojírenství – zrušeno
 • Piktografické systémy v provozní grafice – nezpracováno
 • Barvy v pracovním prostředí – nezpracováno
 • Provozní grafika – sdělovače a ovladače – nezpracováno
 • Sustainable design – nezpracováno
 • Design robotů – rozpracováno
 • Vizuální řeč – rozpracováno
 • Optický klam v průmyslovém designu – nové zadání 2012
 • Brněnský design – nové zadání 2012

doc. akad. sochař Ladislav Křenek ArtD.:
 • Aplikace moderních světelných zdrojů při řešení designu – nezpracováno
 • Porovnanie vnímania vzhľadu produktu na základe pozorovania jeho fyzického a virtuálneho modelu – rozpracováno
 • Možnosti designérské tvorby v oblasti likvidace a třídění odpadu – rozpracováno
 • Design obráběcích strojů – nové zadání 2012

doc. akad. sochař Miroslav Zvonek, ArtD.:
 • Vliv technologie a konstrukce na designérské vize v dopravní technice – nezpracováno
 • Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené – nezpracováno
 • Design přídavných zařízení k invalidnímu vozíku – nezpracováno
 • Design dopravního prostředku - trojkolky – nezpracováno
 • Vazby průmyslového designu a architektury v urbanistickém prostoru – rozpracováno
 • Design umělé ruky – rozpracováno
 • Design vozu budoucnosti – rozpracováno
Přihlášky:
Termín přihlášek na doktorské studium je obvykle do konce května. Při přijímací zkoušce je kladen důraz na celkové předchozí studijní výsledky žadatele, na všeobecný přehled vysokoškolských znalostí fyziky, matematiky, ČMS, průmyslového designu, angličtiny apod. Předpokladem je zájem o příslušné téma. Zkouška se koná obvykle na přelomu června a července. Bližší informace podá: Studijní oddělení FSI VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno, (Eva Vrbková, tel. 541 142 144, vrbkova@fme.vutbr.cz).