jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Podmínky pro přijetí
Zájemci o studium průmyslového designu v BS musí nejdříve uspět u přijímací zkoušky na Fakultu strojního inženýrství a nastoupit do 1. ročníku BS všeobecného oboru Základy strojního inženýrství. V průběhu zimního semestru 1. ročníku dochází k výběru na obor Průmyslový design ve strojírenství / Industrial Design (B-PDS) – vč. talentové zkoušky. U zájemců se předpokládá zájem o obor design, techniku a výtvarné umění, všeobecný rozhled, vizuální paměť, kreslířské a modelářské schopnosti, kreativita a schopnost přemýšlet a analyzovat v širších souvislostech.

Talentová zkouška:
Na obor PDS probíhá jednodenní talentová zkouška od ak. roku 2006/2007 vždy na závěr zimního semestru 1. ročníku 1. stupně BS všeobecného oboru Základy strojního inženýrství v jediném určeném termínu (prosinec/leden). Talentové zkoušky se účastní zájemci z 1. ročníku FSI, kteří si při zápisu do 1. ročníku zapsali předměty Základy kresby a Základy designu (pro přijetí na obor PDS povinné) a přihlásí se jako zájemci o studium oboru PDS na sekretariátu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně.

Výběr na obor PDS – talentová zkouška – se skládá z:
  1. vyhodnocení výsledků uchazeče v předmětech Základy kresby a Základy designu v zimním semestru 1. roč. BS
  2. vyhodnocení domácích prací (práce kreslířské, malířské, sochařské, modelářské ap. – cca 10–15 prací)
  3. vyhodnocení jednodenní klauzurní zkoušky (talentová zkouška) sestávající obvykle ze tří praktických úkolů:
    1. kresba dle skutečnosti (obvykle tužkou)
    2. úkol zaměřený na výtvarné schopnosti, prostorovou představivost ap. žadatele (např. barevná kompozice, tvarová kompozice, prostorová kompozice, kompozice s písmem, paměťový úkol ap.)
    3. návrh designu jednoduchého výrobku (barevný prostorový pohled, pohledy-nárysy, půdorys)


Talentová zkouška může být doplněna i vědomostním testem, nebo ústním pohovorem s uchazečem. Náhradní termín zkoušky se nevypisuje. Každoročně se přijímá až 30 posluchačů. Žadatelé, kteří uspěli ve vyhodnocení talentové zkoušky, jsou veřejně oznámeni do 14 dnů po konání talentové zkoušky (na webových stránkách ÚK a na vývěsce Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2, 616 69 Brno); vybraní studenti se stávají od letního semestru 1. roč. posluchači oboru Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design. Ostatní studenti pokračují v oborovém studiu Strojního inženýrství. Talentová zkouška je výběrem na obor a nikoliv přijímacím řízením ve smyslu zákona, takže se na ni nevztahuje možnost odvolání.

2. stupeň studia:
Od akad. roku 2006/2007 po úspěšném ukončení bakalářského stupně studia (1., 2. a 3. roč. BS) v oboru B-PDS posluchači mají možnost postoupit do navazujícího magisterského 2. stupně studia oboru M-PDS Průmyslový design ve strojírenství / Industrial Design.
Přijetí zájemců – absolventů bakalářského studia z jiných oborů a škol – do 2. stupně studia (navazující magisterské studium) se řídí příslušnými předpisy FSI. Pro přijetí na obor M-PDS dále zájemce prokáže, že:
1. v předchozím bakalářském studiu úspěšně studoval shodný nebo příbuzný obor (pokud výjimečně některé pro obor důležité předměty neabsolvoval, je pravděpodobné, že si je bude muset dodatečně zapsat)
2. portfolio jeho dosavadních designérských prací má potřebné kvality.