jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
Místnost A2/402
Telefon +420 721 542 549
Telefon +420-5-4114-3254
E-mail nevrly@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1963, Ing., strojní fakulta, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, obor konstrukce mechanismů
 • 1970, prom. mat., přírodovědecká fakulta , Palackého univerzita, Olomouc, numerická analýza
 • 1981, RNDr., přírodovědecká fakulta, Universita J. E. Purkyně, Brno, matematická analýza
 • 1991, CSc., Fakulta strojní VUT, Brno
 • 1996, doc., Fakulta strojní VŠB – TU, Ostrava
 • 2007, prof., Fakulta strojní TU, Liberec
 • Jazykové vzdělání: všeobecné státní zkoušky - angličtina, němčina, ruština

Přehled zaměstnání
 • 1963-1967, projektant, programátor, První brněnská strojírna, Brno
 • 1967-1976, člen výzkumného týmu pro technicko-medicínský výzkum, PVT Brno
 • 1976-1981, výzkumný pracovník, Vědeckovýzkumný ústav vodního stavitelství a hospodářství, VUT Brno
 • 1981-1992, výzkumný pracovník Výzkumného ústavu stavebních a zemních strojů ZTS, Brno
 • 1992-1996, odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT
 • 1996-2007, docent FSI VUT Brno
 • 2007- dosud,   profesor, Ústav konstruování FSI VUT Brno

Pedagogická činnost
 • Interní výuka:
 • - VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství: hydromechanika, tekutinové mechanismy, hydraulické převody
 • Externí výuka:
 • - VUT, Brno, Fakulta strojního inženýrství: hydromechanika, programování počítačů
 • - VUT, Brno, Fakulta elektrotechnická: matematika, kybernetika
 • - Univerzita J. E. Purkyně, Brno, přírodovědecká fakulta: numerická matematika (vedení předdiplomních praxí)
 • - ČVUT, Fakulta strojní, Praha: hydraulické převody (pro zahraniční studenty)
 • - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, tekutinové mechanismy (výběrové přednášky)
 • - Technická univerzita, Liberec, tekutinové mechanismy (výběrová přednáška)
 • Vedení bakalářských a diplomových prací na FSI a FEL VUT
 • Školitel v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství na FSI VUT

Vědeckovýzkumná činnost
 • aplikovaná mechanika
 • matematické modelování dynamiky tekutinových systémů
 • numerická simulace tekutinových mechanismů
 • hydraulika a pneumatika

Univerzitní aktivity
 • zakladatel a vedoucí celostátního semináře "Tekutinové mechanismy" na FSI VUT Brno (1992-2000)
 • projekty a vybudování laboratoří tribologické, pneumatické a hydraulické (část) na FSI VUT
 • člen, oponent v komisích pro udělování vědeckých hodností doc., PhD. na VŠB-TU Ostrava, FSI VUT Brno
 • 2 monografie
 • 2 knihy
 • 80 článků v odborných časopisech a sbornících konferencí
 • 50 výzkumných zpráv
 • 8 skript pro interní a postgraduální studium
 • 3 patenty

Mimouniverzitní aktivity
 • Česká strojnická společnost (odborný garant několika celostátních seminářů a mezinárodní konference)
 • zakladatel a vedoucí dvou krajských jihomoravských odborných skupin Československé vědeckotechnické společnosti: „Modelování hydraulických systémů“ (1982-1988), „Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví (1970-1975)

 • člen výboru Komitétu aplikované kybernetiky ČSVTS, Praha (1982-1988)

 • organizátor dvou celostátních konferencí „Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví“, ve spolupráci s Domem techniky ČSVTS Brno (1970-1975)

 • zakladatel a vedoucí semináře „Modelování hydraulických systémů“ ve Výzkumném ústavu stavebních a zemních strojů ZTS, Brno (1982-1992)
 • člen výboru odborné sekce „Hydraulické a pneumatické mechanismy“ České strojnické společnosti
 • Společnost pro vědy a umění
 • European Society for Artificial Organs

Projekty
 • Stavba a využití experimentálního hydraulického stendu pro ověřování a zpřesňování simulačních modelů. Fond pro vědy a umění, VUT, Brno, hlavní řešitel: J. Nevrlý,1997.
 • Metodika návrhu větvených mazacích obvodů s podporou moderních výpočetních systémů. Grantová agentura České republiky, grant 101/98/0946, hlavní řešitel: J. Nevrlý,1998-1999.
 • Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností a průtoku plastických maziv u centrálních mazacích systémů. GAČR, grant 101/01/0340, hlav. řešitel: J. Nevrlý, 2002-2004.
 • Dynamické vlastnosti nepřímo řízeného ventilu. Fond rozvoje vysokých škol, grant 38 026/98, hlavní řešitel: Ing. J. Zapletal, FSI VUT, 1998.
 •  Tribologické aspekty pneumatických přímočarých motorů. Fond rozvoje vysokých škol, grant 1738/2002 , hlavní řešitel: Ing. M. Nováková, FSI VUT, 2002.
 • Simulace pohybu pístků v progresivním rozdělovači maziva mazacích systémů. Fond rozvoje vysokých škol, grant IS330967, hlavní řešitel: Ing. A. Dvořák, FSI VUT, 2003.
 •  Výzkum a vývoj speciálních čerpacích agregátů pro záchranářské účely. MPO, grant FT – TA/099, hlavní řešitel: Ing. J. Šoukal, CSc., Sigma VVU, 2004-2006.
 •  “Heart Assist and Replacement” (Podpora a náhrada srdce), grant Biomed I Evropské unie, hlavní řešitel: Prof. B. Mambrito, Tecnobiomedica, Řím,1993-1996.
 • “PV PUMP” (přečerpávací stanice poháněná sluneční energií), grant Evropské unie, COP DEMO 2154-96, hlav. řešitel: Prof. G. Papadakis, Agrotechnická univerzita, Athény, 1996-2000.
 • “KIT (Keep in Touch)”, grant Evropské unie, ICOP DISS 2148-96, hlavní řešitel: Prof. G. Papadakis, Agrotechnická univerzita, Athény, 1997-1999.
 • “Modeling and Investigation of Flow Phenomena in Fluid Power and Lubrication Systems”, grant polsko-české spolupráce mezi Politechnika Wroclaw, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno, hlavní řešitelé: Prof. J. Stryczek, Doc. B. Pavlok, 2004-2005.
 • Bilatelární spolupráce v rámci evropského grantu SOCRATES-ERASMUS mezi Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Řím a FSI VUT, Brno, hlavní řešitelé: Prof. E. Sciubba a J. Nevrlý, akad. rok 2005/2006.
 • Bilatelární spolupráce v rámci evropského grantu SOCRATES-ERASMUS mezi Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Řím a FSI VUT, Brno, hlavní řešitelé: Prof. E. Sciubba a J. Nevrlý, akad. rok 2006/2007.
 • Projekt "MOET", Alenia Aeronautica SpA, Pomigliano d' Arco - Unis, zodpovědný řešitel dílčí části: J. Nevrlý, 2007.