jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Místnost A2/405
Telefon +420-5-4114-2723
E-mail krupka@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2002, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2009, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání
 • 1995-2003,odborný asistent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2003-2009,docent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009-dosud,profesor, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Pedagogické působení od roku 1991. V průběhu interního postgraduálního doktorandského studia vedl v prvním stupni magisterského studia výuku cvičení kurzů Části a mechanismy strojů. V letech 1995 až 2004 vedl výuku cvičení kurzů Základy konstruování I a II a Konstruování a CAD a od roku 1998 i kurzů CAD. Od roku 2002 je pověřen přednáškami v základním kurzu Základy konstruování I a od roku 2005 vyučuje předmět Mikro a nanotechnika.

Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědecká a odborná činnost je zaměřena na experimentální výzkum elastohydrodynamicky mazaných bodových kontaktů. Pro modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách (ve styku zubů ozubeného převodu, vačky a zdvihátka, ve valivém ložisku a u lineárního valivého vedení) byl navržen simulátor s jehož pomocí lze v širokém rozmezí provozních podmínek (zatížení, rychlosti třecích povrchů, teplota maziva) studovat chování tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech. Ke stanovení rozložení tloušťky mazacích filmů je používána kolorimetrická interferometrie, metoda využívající postupů počítačového zpracování obrazů pro vyhodnocování chromatických interferogramů. Experimentální aparatura a měřící metoda umožňují realizaci základního i aplikovaného výzkumu nejen při studiu mechaniky mazaného kontaktu, ale například i v oblasti výzkumu maziv a jejich přísad. Základní výzkum je podporován mimo jiné Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky jsou publikovány v předních světových tribologických časopisech (Tribology Transactions a Journal of Tribology) a na významných světových konferencích. Aplikovaný výzkum se soustředí na aktuální problémy u průmyslových aplikací řešených ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními společnostmi (např. Novibra, INA Schaeffler KG, Eaton Corporation).

Univerzitní aktivity
 • 2002-dosud, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně

Projekty
 • Studium vlivu povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů, ME723, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005-2006, řešitel
 • Vliv povrchových nerovností na chování mazacích filmů, Akce Cost 532, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005-2007, řešitel
 • Experimentální studium dynamických jevů v mazacích filmech kolorimetrickou interferometrií, GA 101/00/0155, Grantová agentura České republiky, 2000-2002, řešitel